172. Nhân Duyên: Câu 1 (3) | Paṭṭhāna (Bộ Vị trí) – Phần 2 – Tam Đề Thiện – Tỳ Khưu Chánh Minh

Bài Học Trong Khóa Học