185. Cảnh Duyên: Câu 2 | Paṭṭhāna (Bộ Vị trí) – Phần 2 – Tam Đề Thiện – Tỳ Khưu Chánh Minh

Bài Học Trong Khóa Học