192. Cảnh Duyên: Câu 9 | Paṭṭhāna (Bộ Vị trí) – Phần 2 – Tam Đề Thiện – Tỳ Khưu Chánh Minh

Bài Học Trong Khóa Học