168. Tổng Hợp: Duyên Hệ Với Sắc Pháp | Paṭṭhāna (Bộ Vị trí) – Phần 1 – 24 Duyên – Tỳ Khưu Chánh Minh

Bài Học Trong Khóa Học