40. MN 20. VITAKKASAṆṬHĀNA | EXPLORING THE WORD OF THE BUDDHA (PART 5) – BHIKKHU BODHI

Bài Học Trong Khóa Học