1. Bài Giảng Ngày 24/9/2016 (1) | Khóa Thiền Tại Chùa Phật Pháp – Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)