Buổi 41: CHƯƠNG X, Từ Mục (Trg 500) Tới Hết Mục (Paccāhāraṃ karoti Trg 507) – PALI HÀM THỤ

Bài Học Trong Khóa Học