Buổi 42: CHƯƠNG X, Từ Mục (Pacchāliyaṃ…Trg 508) Tới Hết Mục (Mattigha Trg 513) – PALI HÀM THỤ

Bài Học Trong Khóa Học