5. Giáo Lý Duyên Khởi, Dòng Luân Hồi | Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)