02. Khuynh Hướng Chúng Sanh – Sở Hành Tạo Ra Sanh Thú Tương Ứng | Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)