16. (13,14,15/44) Không {Tà Ngữ – Tà Nghiệp – Tà Mạng} | Thiền Sư Mahāsī Sayādaw

Bài Học Trong Khóa Học