17. (16,17,18/44) Không {Tà Tinh Tấn – Tà Niệm – Tà Định} | Thiền Sư Mahāsī Sayādaw

Bài Học Trong Khóa Học