33. Phẩm Kẻ Ngu (2) – Phẩm Các Hy Vọng | Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

Bài Học Trong Khóa Học