189. Phẩm Ba Pháp (5) – Chương 7 – Bảy Pháp – Phẩm Tài Sản | Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

Bài Học Trong Khóa Học