BUỔI 11: ABHIDHAMMA VI DIỆU PHÁP SƠ CẤP – SƯ CẢ CHÙA TUK PHOS GIẢNG DẠY