BUỔI 9: ABHIDHAMMA VI DIỆU PHÁP SƠ CẤP – SƯ CẢ CHÙA TUK PHOS GIẢNG DẠY