008. PHẦN TÂM – GIẢI NGHĨA CITTA, CETA, NĀMA, MANA, VIÑÑĀNA | SƯ CHÁNH MINH