1. Khoảng Trống Để Lại | Sư Giác Nguyên Giảng Tại Chùa Phật Pháp, Florida, US 2017