2. Khúc Gỗ Trôi | Sư Giác Nguyên Giảng Tại Chùa Phật Pháp, Florida, US 2017