35. Kinh Ðại Niệm Xứ (11) – Pháp Quán Niệm Xứ (1) | Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

Bài Học Trong Khóa Học