6. Kinh Cha-Li-Da (Jàliya Sutta) – Kinh Ca-Diếp Sư Tử Hống – Kinh Bố-Sá-Bà-Lâu (Potthapàda Sutta)

Bài Học Trong Khóa Học