10. A-Tỳ-Đàm Bài 5B: Tâm Sở Bất Thiện (2) | Giáo Lý Căn Bản – Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

Bài Học Trong Khóa Học