4. A-Tỳ-Đàm Bài 1: Đại Cương Danh Và Sắc | Giáo Lý Căn Bản – Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

Bài Học Trong Khóa Học