13. A-Tỳ-Đàm Bài 7: Sắc Pháp | Giáo Lý Căn Bản – Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

Bài Học Trong Khóa Học