11. Tứ Niệm Xứ (1) | Sư Giác Nguyên giảng tại Chùa Chân Lý, Virginia, USA, 2017