8. Tu Tập Trong Năm Uẩn | Sư Giác Nguyên giảng tại Chùa Chân Lý, Virginia, USA, 2017