12. Tứ Niệm Xứ (2) | Sư Giác Nguyên giảng tại Chùa Chân Lý, Virginia, USA, 2017