2. Giải Thoại Nàng Mallika | Chúng Sanh Và Sanh Thú – Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)