4. Cõi Người | Chúng Sanh Và Sanh Thú – Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)