9. Hạng Lượng Tuổi Thọ Của Các Loài Hữu Tình | Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)