6. Phẩm Phụ Giải Về Sáu Cõi Trời Dục Giới | Chúng Sanh Và Sanh Thú – Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)