ĐỌC HIỂU PĀḶI 20: ANATTA-LAKKHANA-SUTTA – KINH VÔ NGÃ TƯỚNG: SẮC, THỌ, TƯỞNG, HÀNH, THỨC

Bài Học Trong Khóa Học