ĐỌC HIỂU PĀḶI 25: ĐẠI KINH THIẾT LẬP NIỆM: TUỲ QUÁN PHÁP (5 CHƯỚNG NGẠI & 5 UẨN)

Bài Học Trong Khóa Học