ĐỌC HIỂU PĀḶI 22: ĐẠI KINH THIẾT LẬP NIỆM: TUỲ QUÁN THÂN (QUÁN OAI NGHI, VẬT NHỜM GỚM, TỨ ĐẠI)

Bài Học Trong Khóa Học