ĐỌC HIỂU PĀḶI 29: ĐẠI KINH THIẾT LẬP NIỆM: TUỲ QUÁN PHÁP (TỨ THÁNH ĐẾ – DIỆT ĐẾ, ĐẠO ĐẾ & KẾT QUẢ)

Bài Học Trong Khóa Học