14.Tích Người Phạm Điều Giới Sát Sinh Tóm Tắt-Tỳ Khưu Hộ Pháp -Ngũ Giới Là Thường Giới Của Mọi Người

Bài Học Trong Khóa Học