27. Tà Kiến Thấy Sai Lầm Trong Thức Uẩn Chấp Thủ – Tỳ Khưu Hộ Pháp – NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP

Bài Học Trong Khóa Học