25. Tích Sankhapalajataka Liên Quan Đến Kiếp Hiện Tại – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Pháp Hạnh Ba-La-Mật

Bài Học Trong Khóa Học