17. Tích Người Phạm Điều Giới Nói Dối – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Ngũ Giới Là Thường Giới Của Mọi Người

Bài Học Trong Khóa Học