21.Thọ Phép Quy Y Tam Bảo và Thọ Trì Ngũ Giới-Tỳ Khưu Hộ Pháp -Ngũ Giới Là Thường Giới Của Mọi Người

Bài Học Trong Khóa Học