25. Người Tạo Ác Nghiệp Nói Lời Thô Tục – Tỳ Khưu Hộ Pháp – NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP

Bài Học Trong Khóa Học