61. Tương Ưng Thiên Tử – Phẩm Thứ Nhất – Kassapa (2) | Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

Bài Học Trong Khóa Học