7. Phẩm Bệnh – Sáu Xúc Xứ. Bệnh. Rādha. Vô Minh. Tỷ Kheo. Thế Giới | Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

Bài Học Trong Khóa Học