12. Ngoại Đạo, Bhumija, Upavana, Duyên, Tỳ Kheo, Sa Môn, Bà-La-Môn | Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

Bài Học Trong Khóa Học