20. IV. Phẩm Rắn Độc – Cây Có Nhựa. Kotthika. Udayi. Lửa Cháy. Tay Và Chân. Rắn Độc | Sư Giác Nguyên

Bài Học Trong Khóa Học