19. Thủ (2) – Kiết Sử – Đại Thọ – Nidanasutta | Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

Bài Học Trong Khóa Học