27. Các Sa-Môn. Dự Lưu. A-La-Hán. Dục Được Đoạn Trừ. Vô Minh | Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

Bài Học Trong Khóa Học