6. Ananda. Gánh nặng. Liễu tri. Thắng tri. Dục tham. Vị Ngọt | Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

Bài Học Trong Khóa Học