20. Phàm Phu (Hạng Người Ít Nghe) – Thịt Đứa Con | Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

Bài Học Trong Khóa Học