32. Tương Ưng Phiền Não: Con Mắt. Tương Ưng Sariputta: Lý. Sucimukhi. Tương Ưng Rồng: Chủng Loại

Bài Học Trong Khóa Học